СЕРТИФИКАТИ

ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

С изпълнението на настоящия проект се постигат основните цели на мярката: М одернизация на земеделските стопанства и подобряване на цялостната им дейност и конкурентоспособност чрез обновяване на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти; подобряване опазването на околната среда и спазване на стандартите на Общността.

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО

В „Биляна“ ООД ние обръщаме специално внимание на качеството на нашите продукти. Ето защо сме се погрижили да сертифицираме цялата верига за съхранение и дистрибуция на нашите продукти с ISO 17025:2018, БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 22000:2018

В търговските вериги на...

лого цба
ТАНДЕМ 2000 лого

Искате да станете част от нашата търговска мрежа?